نخستین جلسه عمومی

** رویا ها قابل لمس‌اند **

  • این شعار را به خاطر بسپارید و با گفتن آن (در جلسه) هدیه‌ای دریافت کنید.
  • فقط شرط برنده شدن این است که به دیگران چیزی نگویید !!! :)​
تا شروع جلسه