پذیرش دوره کارآموزی

تا شروع پذیرش دوره دوم کارآموزی:

از طریق این فرم نام خود را در لیست پیش ثبت نام قرار دهید.