پذیرش دوره کارآموزی

تا شروع پذیرش دوره دوم کارآموزی:

از طریق این فرم نام خود را در لیست پیش ثبت نام قرار دهید.

    چرا باید پیش ثبت نام کنم؟

    پذیرش قطعی در دوره کارآموزی بعد از انجام مصاحبه با متقاضیان شرکت در دوره، انجام می شود و مصاحبه و پذیرش بر اساس لیست ثبت نام انجام میشود، با تکمیل ظرفیت پذیرش دوره دیگر مصاحبه ها ادامه نخواهد داشت و سایر متقاضیان دوره، برای حضور در دوره ی بعد مصاحبه خواهند شد.